UBND huyện Phù Cừ ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án xây dựng khu dân cư số 8 tại thị trấn Trần Cao-xã Đoàn Đào, Phù Cừ, Hưng Yên

Xem nội dung chi tiết Quyết định tại đây: