UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quyết định số 08/2022/QĐ-TTg

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây: