UBND huyện Thông báo điều chỉnh Thông báo só 76/TB-UBND ngày 16/5/2022 của UBND huyên Phù Cừ về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thi công đấu giá

Xem nội dung chi tiết tại đây: