UBND huyện ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ trên địa bàn huyện Phù Cừ

Xem nội dung chi tiết : Kế hoạch 51/KH-UBND

                                    Nghị định 116/2021/NĐ-CP