Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 08/2022/QĐ-UBND 28/04/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND huyện
SỐ 04/2022/QĐ-UBND 08/04/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện
Số 05/2022/QĐ-UBND 08/04/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động , Thương bình và xã hội thuộc UBND huyện
số 06/2022/QĐ-UBND 08/04/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND huyện
Số 07/2022/QĐ-UBND 08/04/2022 UBND huyện ban hành Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc UBND huyện Phù Cừ
Số 03/2022/QĐ-UBND 07/04/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND thuộc UBND huyện
Số 02/2022/QĐ-UBND 31/03/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Phù Cừ
Số 01/2022/QĐ-UBND 06/01/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ
Số 102/2021/NQ-HĐND 21/12/2021 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
Số 100/2021/NQ-HĐND 21/12/2021 Về nhiệm vụ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022
Số 06/2021/QĐ-UBND 08/12/2021 Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của phòng tư pháp huyện
Số 05/2021/QĐ-UBND 23/11/2021 Quyết định Quy địn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của phòng Nội vụ thuộc UBND huyện
số 03/2021-QĐ/UBND 17/08/2021 Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kì 2021-2026
Số 26/2021/NQ-HĐND 07/07/2021 Về việc ban hành Nội quy của kỳ họp HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số 27/2021/NQ-HĐND 07/07/2021 Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
1 2 
°
208 người đang online