Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
số 3031/QĐ-UBND 23/08/2021 Kiện toàn bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của UBND huyện đặt tại Văn phòng UBND- UBND huyện Phù Cừ
số 2005/QĐ-CTUBND 17/08/2021 Về việc phân công công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên UBND huyện
số 03/2021-QĐ/UBND 17/08/2021 Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kì 2021-2026
Số 26/2021/NQ-HĐND 07/07/2021 Về việc ban hành Nội quy của kỳ họp HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số 27/2021/NQ-HĐND 07/07/2021 Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số 28/2021/NQ-HĐND 07/07/2021 Về tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2021
Số 29/NQ-HĐND 07/07/2021 Về việc thông qua Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2021
Số 01/NQ-HĐND 06/07/2021 Về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND huyện Phù Cừ khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số 02/NQ-HĐND 06/07/2021 Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số 03/NQ-HĐND 06/07/2021 về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban của các Ban HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số 04/NQ-HĐND 06/07/2021 Về số lượng ủy viên các Ban của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số 05/NQ-HĐND 06/07/2021 Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số 06/NQ-HĐND 06/07/2021 Về việc xác nhận chức danh bầu Phó chủ tịch UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số 07/NQ-HĐND 06/07/2021 Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên UBND huyện
Số 08/NQ-HĐND 06/07/2021 Về việc xác nhận kết quả Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện
1 2 3 4 
°
723 người đang online