Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

  • Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc Đại hội đã hiệp thương cử 47 đại biểu vào UBMTTQ huyện khoá mới, 19 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc tỉnh lần thứ XV, bầu đồng chí Trần...

1 
°
829 người đang online