Đến năm 2025, mỗi hộ gia đình trên địa bàn nông thôn sẽ được thông báo, gắn biển địa chỉ số với bản đồ số Việt Nam?

Đăng ngày 18 - 02 - 2023
100%

Mục tiêu của việc gán mã, cập nhật, thông báo và gán biển địa chỉ số cho từng hộ gia đình và các cơ quan, tổ chức trên địa bàn nông thôn gắn với bản đồ số Việt Nam?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 05/2022/TT-BTTTT quy định về mục tiêu của việc gán mã, cập nhật, thông báo và gắn biển địa chỉ số cho từng hộ gia đình và các cơ quan, tổ chức trên địa bàn nông thôn gắn với bản đồ số Việt Nam cụ thể như sau:

Đến năm 2025 mỗi hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, khu di tích được thông báo, gắn biển địa chỉ số đến từng điểm địa chỉ.

Đến năm 2025, mỗi hộ gia đình trên địa bàn nông thôn sẽ được thông báo, gắn biển địa chỉ số với bản đồ số Việt Nam?

Nội dung thực hiện gán mã, cập nhật, thông báo và gắn biển địa chỉ số cho từng hộ gia đình và các cơ quan, tổ chức trên địa bàn nông thôn gắn với bản đồ số Việt Nam?

Đối với quy định về nội dung thực hiện gán mã, cập nhật, thông báo và gắn biển địa chỉ số cho từng hộ gia đình và các cơ quan, tổ chức trên địa bàn nông thôn gắn với bản đồ số Việt Nam thì tại khoản 2 Điều 8 Thông tư 05/2022/TT-BTTTT quy định cụ thể như sau:

- Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật địa chỉ số để thu thập, tạo lập, gán mã, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số; triển khai các giải pháp quản lý khai thác, sử dụng địa chỉ số; đảm bảo an toàn thông tin cho nền tảng và cơ sở dữ liệu địa chỉ số;

- Thiết kế biển địa chỉ số;

- Thông báo địa chỉ số thông qua các hình thức như: văn bản, tin nhắn, thư điện tử, tại hội nghị, gặp trực tiếp chủ địa chỉ số hoặc người đang khai thác, sử dụng địa chỉ;

- Tổ chức sản xuất và gắn biển địa chỉ số đến từng điểm địa chỉ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và nhu cầu của chủ địa chỉ;

- Thông tin, tuyên truyền về phát triển, sử dụng nền tảng địa chỉ số và các nội dung khác liên quan đến địa chỉ số;

- Quản lý, giám sát việc triển khai nền tảng và cơ sở dữ liệu địa chỉ số.

Tổ chức thực hiện gán mã, cập nhật, thông báo và gắn biển địa chỉ số cho từng hộ gia đình và các cơ quan, tổ chức trên địa bàn nông thôn gắn với bản đồ số Việt Nam?

Về tổ chức thực hiện gán mã, cập nhật, thông báo và gắn biển địa chỉ số cho từng hộ gia đình và các cơ quan, tổ chức trên địa bàn nông thôn gắn với bản đồ số Việt Nam thì tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 05/2022/TT-BTTTT quy định cụ thể như sau:

- Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm: Chủ trì, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các nội dung tại điểm a, b, đ, e của khoản 2 Điều này;

+ Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm:

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện tại địa phương:

+ Phối hợp thu thập, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia;

+ Thông tin, tuyên truyền và kiểm tra, giám sát công tác thông báo, gắn biển địa chỉ số cho từng hộ gia đình và các cơ quan, tổ chức, khu di tích.

- Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin cho công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tiếp nhận thông báo địa chỉ số, phối hợp gắn biển địa chỉ số; bảo quản an toàn biển địa chỉ địa số đã gắn vào địa chỉ.

Trách nhiệm của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương?

Căn cứ theo quy định tại Điều 12 Thông tư 05/2022/TT-BTTTT quy định về trách nhiệm của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cụ thể như sau:

(1) Các bộ, ngành, cơ quan Trung ương

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan quản lý thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của một số nội dung thông tin và truyền thông thuộc Chương trình theo Quy chế quản lý, điều hành các Chương trình mục tiêu quốc gia và theo hướng dẫn tại Thông tư này và theo quy định khác có liên quan.

(2) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

-- Tổ chức thực hiện và báo cáo, kiểm tra, giám sát thực hiện nội dung thông tin và truyền thông thuộc Chương trình tại địa phương theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật;

- Chỉ đạo, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu trong việc tổ chức triển khai, quản lý thực hiện nội dung thông tin và truyền thông của Chương trình; tham mưu hướng dẫn quản lý khai thác, vận hành cơ sở vật chất hình thành từ việc thực hiện các nội dung này của Chương trình; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập các báo cáo về kế hoạch và tình hình thực hiện kế hoạch đối với các nội dung về thông tin và truyền thông tại địa phương, gửi Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan theo quy định.

Thông tư 05/2022/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành từ ngày 14/8/2022.

Trên đây là một số thông tin chúng tôi cung cấp gửi tới bạn. Trân trọng

                                                                                                           

                                                                                                Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai dịch vụ Mobile Banking(11/04/2023 9:23 SA)

  Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính (21/03/2023 8:42 SA)

  Kế hoạch phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng huyện...(16/03/2023 1:29 CH)

  Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng...(15/03/2023 2:11 CH)

  Ngày 9/3/2023 Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 527 về việc tuyên truyền sự các...(13/03/2023 3:30 CH)

  NHẬN THỨC VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP VÀ TOÀN DÂN KHÔNG NGỪNG ĐƯỢC NÂNG...(21/02/2023 8:04 SA)

  Thủ tướng: Chuyển đổi số phải để người dân, doanh nghiệp hưởng lợi(21/02/2023 2:08 CH)

  Thí điểm gắn biển địa chỉ số tại nhà dân(19/02/2023 6:07 CH)