Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện, thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật.

Đăng ngày 15 - 08 - 2022
100%

Xác định công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc triển khai, thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Kết quả đó đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

  Huyện uỷ -  UBND huyện luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật đối với nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các văn bản có liên quan.

Thanh tra huyện tiếp tục chủ động tham mưu cho UBND huyện thực hiện đúng quy định công tác quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn để kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế và xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đến nay có 100% các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước đã xây dựng kế hoạch, lịch tiếp công dân; thực hiện niêm yết công khai lịch tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân tại phòng tiếp dân của cơ quan, đơn vị.

Trong 7 tháng đầu năm 2022, Ban tiếp công dân của UBND huyện đã tiếp 72 lượt với 86 công dân; UBND các xã, thị trấn đã tiếp 65 lượt = 58 công dân. Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai; đề nghị giải quyết chế độ chính sách và nội dung liên quan đến các lĩnh vực khác. Đã tiếp nhận, phân loại và xử lý 166/166 đơn. Trong đó đơn kiến nghị, phản ánh là 133; đơn khiếu nại là 10; đơn tố cáo là 23; Số đơn thuộc thẩm quyền là 92 đơn; số đơn không thuộc thẩm quyền là 74 đơn. Kết quả đã xem xét, giải quyết xử lý 92 đơn thuộc thẩm quyền: UBND huyện ban hành các thông báo trả lời đơn kiến nghị, phản ánh của công dân 86/86 đơn; Chuyển cơ quan CSĐT 01 đơn Tố cáo; đã xử lý, giải quyết 05 đơn theo đúng quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số đơn vị, địa phương công tác tiếp công dân của Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo có lúc, có nơi còn chậm, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cần tiếp tục quan tâm thực hiện việc tiếp công dân   định kỳ của người đứng đầu theo quy định. Tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo mới phát sinh đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, khách quan; các vụ việc phức tạp, kéo dài được đưa vào rà soát, giải quyết, góp phần đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện./.

 

                                                    Vũ Mạnh Tuyển

                                            Phó Chánh Thanh tra huyện

 

 

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945- 23/11/2023)(17/11/2023 2:09 CH)

  V/v triển khai thực hiện giá bán điện theo Quyết định số 2941/QĐ-BCT ngày 08/11/2023 của Bộ Công...(16/11/2023 7:51 SA)

  Ngân hàng chính sách xã hội huyện thực hiện công tác cho vay vốn tạo việc làm(15/11/2023 1:22 CH)

  Thôn Đồng Minh thống nhất kết quả rà soát hộ nghèo cận nghèo năm 2023(13/10/2023 8:55 SA)

  UBND huyện ban hành Kế hoạch 129/KH-UBND ngày 6/9/2023(07/09/2023 9:45 CH)

  Chương trình vay vốn ưu đãi học sinh sinh viên của Ngân hàng chính sách xã hội huyện(25/08/2023 7:54 CH)

  V/v tuyên truyền Cuộc thi “Sáng tác mẫu biểu trưng (Logo) huyện Krông Búk” tỉnh Đắk Lắk(15/08/2023 8:04 SA)

  Ngân hàng chính sách xã hội huyện phát huy hiệu quả nguồn vốn vay qua các tổ chức xã hội(14/08/2023 1:23 CH)