Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến GDPL, triển khai thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Phù Cừ 6 tháng đầu năm 2022.

Đăng ngày 01 - 08 - 2022
100%

             Tiếp tục thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác PCTN. 6 tháng đầu năm 2022, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng, chống tham nhũng. Qua đó, đã làm chuyển biến từ nhận thức đến hành động của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân trong huyện, góp phần giữ ổn định tình hình chính trị, kinh tế và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Công tác tự kiểm tra, giám sát các hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương được thực hiện thường xuyên, qua đó chủ động phát hiện những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý điều hành, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí để từng bước nâng cao nhận thức về trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…
               Một trong những biện pháp phòng, ngừa tham nhũng hiệu quả được huyện xác định là phải tăng cường tính công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong toàn huyện. Theo đó, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Luật Phòng chống, tham nhũng và các văn bản hướng dẫn, trong đó tập trung vào các lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công; quản lý, sử dụng đất; quản lý dự án đầu tư xây dựng; huy động và sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân; tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, điều động, chuyển ngạch, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức..  Triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách thủ tục hành chính  trên Cổng thông tin điện tử của huyện. Đã thực hiện công khai thủ tục hành chính trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện là 245 thủ tục; tại UBND các xã, thị trấn là 145 thủ tục. Bảng lệ phí bộ thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” tại UBND huyện và UBND các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn. Việc xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn chế độ được triển khai thực hiện nghiêm túc. Các khoản thu, chi trong các cơ quan, đơn vị được công khai, dân chủ, minh bạch. 100% các cơ quan, đơn vị đều thanh toán, trả lương qua tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về trả lương qua tài khoản cho đối tượng hưởng lương từ ngân sách.Thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, được UBND huyện triển khai đến tất cả các đối tượng thuộc diện kê khai tài sản, các cơ quan, đơn vị thực hiện việc kê khai tài sản đạt 100%. UBND huyện tập trung chỉ đạo Thanh tra huyện và các phòng, ban chuyên môn phối hợp hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế hoạch.Tổng số cuộc thực hiện trong kỳ là 07 cuộc; số cuộc triển khai từ các kỳ trước chuyển sang: 02 cuộc; số cuộc triển khai trong kỳ: 05 cuộc; số cuộc theo kế hoạch: 06 cuộc; số cuộc đột xuất: 01 cuộc. Tổng số cuộc thanh tra đã ban hành kết luận thanh tra: 04 cuộc. Số đơn vị được thanh tra (đã ban hành kết luận thanh tra) là 08 đơn vị. Kết quả thực hiện các kiến nghị: Trong 6 tháng đầu năm, đã đôn đốc thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền sai phạm về kinh tế là: 41.147.514 đồng. Ban Thanh tra Nhân dân các xã, thị trấn. Ban giám sát cộng đồng, đã tổ chức được 35 cuộc giám sát cộng đồng các công trình làm đường giao thông nông thôn, các công trình đầu tư xây dựng nông thôn mới…
                    Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức và nhân dân thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ công chức, viên chức, kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phát hiện các hành vi tham nhũng để xử lý theo quy định của pháp luật; có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ; phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức đoàn thể, Ban thanh tra Nhân dân, Ban giám sát cộng đồng ở cơ sở trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn huyện.
                                                                                   Vũ Mạnh Tuyển
                                                                           Phó Chánh Thanh tra huyện
 

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945- 23/11/2022)(21/11/2022 11:14 SA)

  Ngân hàng CSXH huyện thực hiện nâng mức cho vay học sinh, sinh viên (15/11/2022 8:58 SA)

  Xã Tống Trân làm tốt công tác tiếp nhận và giải quyết kết quả thủ tục hành chính, đẩy mạnh phát...(25/10/2022 9:22 SA)

  Hiệu quả chi trả trợ cấp Bảo hiểm xã hội qua Bưu điện(10/10/2022 9:48 SA)

  Trao tiền hỗ trợ xây, sửa nhà ở cho đối tượng nạn nhân chất độc da cam(29/09/2022 7:55 SA)

  Hội nghị tập huấn tuyên truyền quy định của pháp luật về tiếp công dân khiếu nại tố cáo phòng...(23/09/2022 7:28 SA)

  Bài Ngân hàng chính sách xã hội huyện làm tốt hoạt động vay vốn đảm bảo an sinh xã hội(19/09/2022 10:30 SA)

  Ngày hội tuổi trẻ với pháp luật năm 2022(26/08/2022 1:48 CH)