Kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945- 23/11/2022)

Đăng ngày 21 - 11 - 2022
100%

Cách đây 77 năm, vào ngày 23 tháng 11 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra Đặc biệt, là tổ chức tiền thân của ngành Thanh tra, và từ đó, ngày 23 tháng 11 đã trở thành ngày truyền thống của ngành Thanh tra Việt Nam.

Mặc dù với muôn vàn công việc và khó khăn của những ngày đầu mới thành lập nước, nhưng việc thành lập Ban Thanh tra đặc biệt đã thể hiện rõ quan điểm, tư tưởng của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Hoạt động thanh tra luôn gắn liền với hoạt động quản lý Nhà nước, Thanh tra vừa là cơ quan quản lý Nhà nước vừa là công cụ thiết yếu của hoạt động quản lý Nhà nước. Thanh tra là phương tiện để kiểm tra, giám sát hoạt động của bộ máy chính quyền, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; hoạt động thanh tra góp phần thiết lập, giữ gìn trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong quản lý Nhà nước và trong xã hội.

Trải qua các giai đoạn lịch sử của đất nước, ngành Thanh tra với nhiều tên gọi khác nhau như: Ban Thanh tra đặc biệt, Ban Thanh tra Chính phủ, Ban Thanh tra Trung ương của Chính phủ, Uỷ ban Thanh tra của Chính phủ, Uỷ ban Thanh tra Nhà nước nay là Thanh tra Nhà nước. Dù với tên gọi nào, trong hoàn cảnh khó khăn nào, các thế hệ cán bộ, công chức ngành Thanh tra cũng luôn thể hiện và giữ gìn phẩm chất cao quý của mình là: “Hết lòng, hết sức vì nhiệm vụ”, “Trung thành, tận tuỵ, gương mẫu, liêm khiết, khách quan, công tâm”. Nhiều đồng chí lãnh đạo đã là những tấm gương sáng về sự trung thành, gương mẫu, tận tuỵ, liêm khiết, có công lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra Việt Nam như: Đồng chí Bùi Bằng Đoàn, Cù Huy Cận, Trần Đăng Ninh, Tôn Đức Thắng, Hồ Tùng Mậu,  Nguyễn Lương Bằng và nhiều đồng chí khác.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, nhiệm vụ của ngành là tập trung thanh tra việc thực hiện các chính sách, giảm tô, giảm tức, huy động sức dân phục vụ kháng chiến, thanh tra công tác quản lý tài chính, quản lý ngân sách ở các cơ quan, đơn vị quân đội.  

Trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chi viện cho miền Nam, ngành Thanh tra đã bám sát nhiệm vụ cấp bách lúc này là khắc phục hậu quả chiến tranh, huy động sức người, sức của chi viện cho miền Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngành Thanh tra luôn hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”, hoạt động thanh tra góp phần thực hiện thắng lợi cho công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và giải phóng miền Nam.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, các tổ chức Thanh tra nhanh chóng được thành lập gắn liền với hoạt động quản lý của các cấp chính quyền. Nhiệm vụ của ngành Thanh tra là tập trung chống tiêu cực, chống quan liêu, chống cửa quyền, phát hiện và xử lý các vụ việc vi phạm trong quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi trong công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế, ổn định đời sống Nhân dân, chống âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển đất nước.

Trong giai đoạn đất nước đổi mới, cùng với thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, cả nước đẩy mạnh công cuộc phát triển và hội nhập quốc tế, Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản pháp lý quan trọng để lãnh đạo tổ chức và hoạt động của ngành Thanh tra như: Pháp lệnh Thanh tra, Pháp lệnh Giải quyết khiếu nại, tố cáo, Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật Phòng, chống tham nhũng… là cơ sở pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và hoạt động ngành Thanh tra. Bộ máy Thanh tra các cấp được tổ chức lại theo hướng quản lý tập trung vào từng địa bàn, từng lĩnh vực. Nhiệm vụ của ngành là tập trung thanh tra vào các lĩnh vực: Quản lý đất đai, quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện các chính sách xã hội, giáo dục, y tế, trật tự xã hội; thanh tra trách nhiệm quản lý hành chính, công vụ của các cấp chính quyền.

Kết quả hoạt động thanh tra đã kịp thời biểu dương nhiều nhân tố tích cực, đồng thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật. Hoạt động thanh tra thời gian này có tác dụng, hiệu quả tích cực góp phần thúc đẩy các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, giải quyết kịp thời các yêu cầu bức xúc của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

 Ngày 01/5/1997 huyện Phù Cừ tái lập, với điều kiện cơ sở vật chất lúc đầu gặp nhiều khó khăn. Được sự quan tâm lãnh đạo của Huyện uỷ, Ủy ban nhân dân huyện, Thanh tra Huyện từng bước được củng cố, kiện toàn và phát triển, nhất là công tác xây dựng hệ thống tổ chức, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, chuẩn hóa cán bộ, đã tạo những chuyển biến về số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất và phương tiện làm việc từng bước được trang bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Thanh Tra huyện Phù Cừ, thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra Tỉnh Hưng Yên, sự chỉ đạo, lãnh đạo của Huyện uỷ, Ủy ban nhân dân huyện. Thanh tra huyện trong những năm qua luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.  

Hằng năm, Thanh tra huyện đã tổ chức hàng chục cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực đời sống xã hội; tiếp và giải quyết hàng chục vụ việc khiếu nại, tố cáo. Qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục, xử lý kịp thời những thiếu sót, sai phạm và thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hàng trăm triệu đồng, góp phần quan trọng vào việc lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý kinh tế - xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và bộ máy chính quyền, góp phần cũng với Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phục vụ tốt cho các sự kiện quan trọng của đất nước, đặc biệt là các kỳ Đại hội Đảng, Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

           Để có được những thành tích trên trong thời gian qua, Thanh tra huyện luôn nhận được sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Thanh tra Tỉnh, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, Ủy ban nhân dân huyện, sự phối hợp có hiệu quả của các ngành, các cấp trong huyện; sự đoàn kết phấn đấu, rèn luyện với tinh thần ý thức trách nhiệm cao của các thế hệ cán bộ, công chức Thanh tra huyện.

Tự hào với truyền thống vẻ vang của ngành, trong điều kiện đất nước mở rộng quan hệ đối ngoại quốc tế, hội nhập kinh tế thế giới, bên cạnh những thuận lợi còn có những khó khăn, thách thức, nhất là việc lợi dụng những kẽ hở của cơ chế, chính sách, pháp luật; sự quản lý hạn chế của cơ quan nhà nước,    Thanh tra huyện phải tập trung chủ động nắm tình hình, xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm; phù hợp với khả năng của đơn vị, sát với tình hình thực tế, phục vụ tốt cho yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền, nhất là các lĩnh vực đang được dư luận xã hội quan tâm, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực trong công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, xã hội; kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý.

Đổi mới phương pháp, cách thức thanh tra thật sự khoa học, đúng quy trình,  các kiến nghị xử lý phải chính xác, khách quan, đúng quy định pháp luật và phải có tính khả thi cao. Công tác giám sát hoạt động Đoàn thanh tra và việc đôn đốc thực hiện kết luận, chỉ đạo xử lý sau thanh tra phải được tổ chức thực hiện chặt chẽ và đạt hiệu quả cao.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và Nhân dân, nhất là các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Thanh tra huyện. Tiếp tục kiểm tra, rà soát các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài  không để khiếu nại bức xúc kéo dài, phát sinh điểm nóng.

          Tiếp tục tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước, các văn bản pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là các giải pháp phòng ngừà tham nhũng. Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

          Đồng thời, tích cực nghiên cứu học tập để không ngừng nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; ý thức tổ chức kỷ luật; gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân như lời dạy của Bác: "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"  "Việc gì có lợi cho dân thì phải ra sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh".

Mỗi cán bộ, công chức Thanh tra huyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện nhà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020- 2025,  giữ vững sự ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội để đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao, xây dựng Huyện trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

                                                              THANH TRA HUYỆN PHÙ CỪ

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Tổ chức tuyển chọn người lao động theo Chương trình EPS năm 2023(16/03/2023 7:39 SA)

  Ngân hàng chính sách xã hội huyện thực hiện chương trình tín dụng cho vay nhà ở xã hội theo nghị...(15/03/2023 2:40 CH)

  Ủy ban nhân dân huyện tuyên truyền, phổ biến danh sách các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội...(24/02/2023 10:55 SA)

  Ngân hàng CSXH huyện thực hiện nâng mức cho vay học sinh, sinh viên (15/11/2022 8:58 SA)

  Xã Tống Trân làm tốt công tác tiếp nhận và giải quyết kết quả thủ tục hành chính, đẩy mạnh phát...(25/10/2022 9:22 SA)

  Hiệu quả chi trả trợ cấp Bảo hiểm xã hội qua Bưu điện(10/10/2022 9:48 SA)

  Trao tiền hỗ trợ xây, sửa nhà ở cho đối tượng nạn nhân chất độc da cam(29/09/2022 7:55 SA)

  Hội nghị tập huấn tuyên truyền quy định của pháp luật về tiếp công dân khiếu nại tố cáo phòng...(23/09/2022 7:28 SA)