Quy trình GQTTHC phòng Tài chính-Kế hoạch huyện

Đăng ngày 12 - 10 - 2022
100%

Xem nội dung chi tiết tại đây: LĨNH VỰC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

1. Đăng ký thành lập hộ kinh doanh: 

- Phụ lục

- Quy trình 1                                                       

2. Thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh:

- Phụ lục

- Quy trình 2     

3. Tạm ngừng hoạt động kinh doanh:

- Phụ lục

- Quy trình 3    

4. Thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh:

- Phụ lục

- Quy trình 4     

5.GIấy đề nghị cấp lại GCN ĐK Hộ kinh doanh  :

- Phụ lục

- Quy trình 5     

6.Đăng ký Hợp tác xã:

- Phụ lục

- Quy trình 6

7. Thông báo đăng ký thành lập chi nhánh VPĐD, địa điểm KD HTX:

- Phụ lục

- Quy trình  7                                                                                                     

8. Đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký HTX     

- Phụ lục

- Quy trình  8                                                               

9. Đăng ký  khi  HTX chia

- Phụ lục

- Quy trình 9                                            

10.Đăng ký khi HTX tách:

- Phụ lục

- Quy trình 10                               

11. Đăng ký khi HTX hợp nhất

12. Đăng ký khi HTX sáp  nhập:

- Phụ lục

- Quy trình 12                                               

13.Cấp lại GCN ĐKHTX, GCN ĐK chi nhánh,  VPĐD, địa điểm KD của HTX:

- Phụ lục

- Quy trình 13                                                                                                                      

14.Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh
doanh của hợp tác xã:

- Phụ lục

- Quy trình 18                                

15.Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã:

- Phụ lục

- Quy trình 19                                                                               

16.Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần,thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã:

- Phụ lục

- Quy trình 20                                                                                                                            

17.Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh
doanh của hợp tác xã:

- Phụ lục

- Quy trình    21            

18.Chấm dứt hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 

- Phụ lục

- Quy trình    22                                                                     

19.Cấp đổi GCN ĐK hợp tác xã

- Phụ lục

- Quy trình        23                                                                

20.Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã 

- Phụ lục

- Quy trình

21.Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

22.Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư

23. Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

24.Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọnnhà thầu

 

 

 

 

Tin mới nhất

Quy trình GQ TTHC phòng Nội vụ huyện(11/10/2022 9:45 SA)

Quy trình GQ TTHC phòng Văn hóa và Thông tin huyện(11/10/2022 8:59 SA)

Quy trình GQ TTHC phòng Tư pháp huyện(10/10/2022 2:23 CH)