Quy trình GQ TTHC phòng Văn hóa và Thông tin huyện

Đăng ngày 11 - 10 - 2022
100%

Xem nội dung chi tiết tại đây:

1.Cấp đổi GCNĐKHĐCS tư vấn PCBLGĐ: - Biểu mẫu

                                                                    -Quy trình

2.Cấp  GCNĐKHĐCS tư vấn PCBLGĐ: - Biểu mẫu

                                                                    -Quy trình

3. Cấp  GCNĐKHĐCS cơ sở HT NN BLGĐ: - Biểu mẫu

                                                                       -Quy trình

4. Cấp  lại GCNĐKHĐCS cơ sở HT NN BLGĐ: - Biểu mẫu

                                                                       -Quy trình

5. Cấp  lại GCNĐKHĐCS cơ sở TV về PCBLGĐ: - Biểu mẫu

                                                                       -Quy trình

6. Công nhận lại xã đạt chuẩn VHNTM

7. Công nhận lần đầu CQ, ĐV, DN đạt chuẩn VH

8.Công nhận lần đầu, phường, TT đạt chuẩn văn minh đô thị

9. Công  nhận lần đầu xã đạt chuẩn  VHNTM

10. Xét tặng giấy khen khu dân cư văn hóa

11.Đăng ký tổ chức lễ hội

12.  Danh hiệu khu dân cư văn hóa

13. Đổi GCN ĐKHĐ của CS hỗ trợ NN BLGĐ: - Biểu mẫu

                                                                           - Quy trình

14.Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện : - Biểu mẫu

                                                                          -Quy trình

15.Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư việc thuộc CSGD Mầm non

                                                                       -Quy trình

16.Thông báoThành lập đối với thư viện thuộc CSGD Mầm non : - Biểu mẫu

                                                                                                        -Quy trình

17.Thông báo tổ chức lễ hội

Tin mới nhất

Quy trình GQTTHC phòng Tài chính-Kế hoạch huyện(12/10/2022 7:48 SA)

Quy trình GQ TTHC phòng Nội vụ huyện(11/10/2022 9:45 SA)

Quy trình GQ TTHC phòng Tư pháp huyện(10/10/2022 2:23 CH)