Quy trình GQ TTHC phòng Nội vụ huyện

Đăng ngày 11 - 10 - 2022
100%

Xem nội dụng chi tiết tại đây:

I. Lĩnh vực Viên chức:1.  QT.01 Thi tuyển viên chức:- Biểu mẫu 

                                                                                  - Quy trình

                                   2.  QT2 Xét tuyển viên chức:- Biểu mẫu

                                                                                 - Quy trình

                                  3. QT3 TN làm CV:                - Biểu mẫu

                                                                                - Quy trình

                                   4. QT4 Thủ tục tăng hạng:  

 II. Lĩnh vực đơn vị sự nghiệp công lập: 1. Thành lập ĐVSNCL

                                                               2. Tổ chức lại ĐVSNCL

                                                              3. Giải thể ĐVSNCL

III. Lĩnh vực tổ chức hành chính: 1.Thành lập tổ chức HC

                                                    2.Tổ chức lại tổ chức HC

                                                   3.Giải thể tổ chức HC

IV. Lĩnh vực QLNN chuyên ngành: 1. Công nhận BVĐ thành lập Hội: - Biểu mẫu

                                                                                                               - Quy trình

                                                      2.Thành lập Hội: - Biểu mẫu

                                                                                  - Quy trình

                                                   3. Phê duyệt điều lệ Hội: - Biểu mẫu

                                                                                          - Quy trình

                                                 4. Chia tách, sáp nhập, hợp nhất Hội: - Biểu mẫu

                                                                                                             - Quy trình

                                                  5.Đổi tên Hội: 

                                                 6. Hội tự giải thể:- Biểu mẫu

                                                                            - Quy trình

                                                 7.Báo cáo tổ chức ĐHNK

V. Lĩnh vực QLNN về TĐKT: 1. Khen thực hiện nhiệm vụ chính trị:- Biểu mẫu

                                                                                                         - Quy trình

                                             2. Tặng danh hiệu tập thể LĐTT: - Biểu mẫu

                                                                                                  - Quy trình

                                             3.Tặng danh hiệu CSTĐCS: 

                                             4. Tặng danh hiệu LĐTT

                                            5. Khen thành tích thi đua: - Biểu mẫu

                                                                                       - Quy trình

                                            6.Khen thành tích đột xuất:- Biểu mẫu

                                                                                       - Quy trình

                                           7.Khen thưởng đối ngoại

                                           8.Khen thưởng gia đình

VI. Lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo: 1. Thông báo danh mục về hoạt động tôn giáo

2. Thông báo danh mục về hoạt động tôn giáo bổ sung: Biểu mẫu

                                                                                        - Quy trình

3. Thông báo tổ chức hội nghị TN: - Biểu mẫu

                                                       - Quy trình

4. Đề nghị tổ chức ĐH của tổ chức TG...- Biểu mẫu

                                                              - Quy trình

5.Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài: - Biểu mẫu

                                                   - Quy trình

6. Giảng đạo ngoài ĐB: - Biểu mẫu

                                       - Quy trình

7. Thông báo quyên góp: Biểu mẫu

                                        - Quy trình

Tin mới nhất

Quy trình GQTTHC phòng Tài chính-Kế hoạch huyện(12/10/2022 7:48 SA)

Quy trình GQ TTHC phòng Văn hóa và Thông tin huyện(11/10/2022 8:59 SA)

Quy trình GQ TTHC phòng Tư pháp huyện(10/10/2022 2:23 CH)