phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên Ủy ban nhân dân huyện

Đăng ngày 17 - 08 - 2021
100%

1. Ông Nguyễn Khả Phúc - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện:
- Là người đứng đầu UBND huyện, có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều 29, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và chỉ đạo, điều hành, quản lý toàn diện các hoạt động của UBND huyện; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc trọng tâm, quan trọng, các vấn đề có tính chiến lược trên các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện.
- Trực tiếp phụ trách: Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền; công tác tổ chức bộ máy, biên chế và công tác tổ chức cán bộ, công chức, viên chức; quản lý quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đai; tài chính ngân sách; kế hoạch và đầu tư, công tác thu hút đầu tư, xây dựng cơ bản; công tác thanh tra; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; công tác thi đua khen thưởng; công tác quốc phòng, an ninh.
- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các phòng, ngành: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Thanh tra nhà nước, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Công an, Ban chỉ huy Quân sự huyện.
- Ký các văn bản thuộc thẩm quyền của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện ở các lĩnh vực phụ trách; các văn bản quy phạm pháp luật; Chỉ thị, các văn bản tổ chức bộ máy, cán bộ, thi đua khen thưởng.
- Giữ mối liên hệ của UBND huyện với UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành của tỉnh; Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, các Ban của Huyện ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Chi cục Thi hành án, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện.
2. Ông Vũ Xuân Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, phụ trách khối kinh tế tổng hợp và sản xuất:
- Giúp Chủ tịch UBND huyện trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực kinh tế, thuế, tín dụng, ngân hàng, công tác xây dựng nông thôn mới, kinh tế hợp tác xã, Tài nguyên và môi trường, công tác giải phóng mặt bằng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.
- Phụ trách các ngành, lĩnh vực: Chi cục Thuế khu vực Phù Cừ - Tiên Lữ, Kho bạc Nhà nước, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Điện lực, Hạt Giao thông và Môi trường, Thống kê, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Thú y, Khuyến nông, Bảo vệ thực vật, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi, hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân và các hợp tác xã.
- Ký các văn bản chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; các báo cáo định kỳ gửi UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện và các văn bản được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền (trừ báo cáo 6 tháng và báo cáo tổng kết năm). 
- Ngoài việc ký thay Chủ tịch UBND huyện các văn bản về lĩnh vực được phân công phụ trách còn được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền ký Tờ trình trình HĐND huyện, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy, cơ quan nhà nước cấp trên và các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện khi Chủ tịch đi vắng.
- Được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền chỉ đạo giải quyết một số công việc của Chủ tịch và thay mặt Chủ tịch lãnh đạo công tác của UBND huyện khi Chủ tịch đi vắng.
- Trực tiếp đề xuất tham mưu với Chủ tịch UBND huyện việc tiếp dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách; giúp Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân của UBND huyện. 
- Giữ mối liên hệ của UBND huyện với: UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành của tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách; liên hệ với Thường trực HĐND huyện, Ban thường trực UBMTTQ và các đoàn thể huyện phối hợp hoạt động trong lãnh đạo, điều hành, tuyên truyền, vận động nhân dân, các cấp, các ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công.
3. Ông Nguyễn Minh Tiến- Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, phụ trách khối Văn hoá- Xã hội:
- Giúp Chủ tịch UBND huyện trực tiếp chỉ đạo công tác Giáo dục và đào tạo, Y tế, Văn hóa- xã hội, Tư pháp, Báo chí, Tín ngưỡng- Tôn giáo, công tác Hội và công tác thanh niên, dân tộc, Ngoại vụ, Văn thư – lưu trữ, phòng chống tội phạm ma túy và các tệ nạn xã hội khác; các chương trình mục tiêu quốc gia, trái phiếu Chính phủ thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội.
- Phụ trách các ngành, lĩnh vực: Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hoá - Thông tin; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Tư pháp; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Đài Truyền thanh; Ngân hàng Chính sách - Xã hội; Bảo hiểm xã hội; Hội chữ thập đỏ; Hội người mù; Bưu chính, Viễn thông; Khoa học công nghệ; phối hợp với các đoàn thể lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Trực tiếp phụ trách công tác Văn phòng HĐND- UBND huyện.
- Ký các văn bản chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc được Chủ tịch ủy quyền.
- Trực tiếp đề xuất tham mưu với Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và tiếp công dân tại Ban tiếp công dân của UBND huyện liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.
- Giữ mối liên hệ của UBND huyện với: UBND tỉnh, các Sở, Ngành tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách, các tổ chức chính trị - xã hội huyện; liên hệ với Thường trực HĐND huyện, Ban thường trực UBMTTQ và các đoàn thể huyện phối hợp hoạt động trong lãnh đạo, điều hành, tuyên truyền, vận động nhân dân, các cấp, các ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công.
Điều 3. Nhiệm vụ của các thành viên Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn chủ động tham mưu UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành những vấn đề liên quan đến lĩnh vực được giao của cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật và quy chế làm việc của UBND huyện. 
- Trực tiếp theo dõi, đôn đốc thực hiện các lĩnh vực của ngành được giao phụ trách. Chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế các Quyết định, Thông báo trước đây đối với việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên Ủy ban nhân dân huyện.
Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Chủ tịch UBND huyện có thể phân công bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp.

 

Tin mới nhất

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường...(06/01/2022 3:07 CH)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của phòng Tư pháp thuộc UBND...(08/12/2021 3:13 CH)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện...(23/11/2021 3:29 CH)

Phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cừ nhiệm kỳ 2016 - 2021(24/10/2017 3:21 CH)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND-UBND trực thuộc UBND...(23/10/2017 2:31 CH)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế thuộc UBND huyện(23/10/2017 3:33 CH)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hoá và Thông tin thuộc...(23/10/2017 3:27 CH)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thuộc UBND huyện(23/10/2017 3:24 CH)