Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh

Đăng ngày 08 - 09 - 2021
100%

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA THANH TRA TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1954/QĐ-UBND ngày /13/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên)

STT

Số hồ sơ Thủ tục hành chính

(TTHC)

Tên TTHC được thay thế

Tên TTHC thay thế

Tên VBQPPL quy định việc thay thế TTHC

Địa điểm thực hiện

Ghi chú

I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

1

TTR-2.001928

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh

 

 

Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thanh tra tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

TTHC có số thứ tự 1, mục A.I (lĩnh vực giải quyết khiếu nại), Phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1819/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  Hưng Yên

2

TTR-2.001924

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh

Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thanh tra tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

TTHC có số thứ tự 2, mục A.I (lĩnh vực giải quyết khiếu nại), Phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1819/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  Hưng Yên

 

II

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

1

TTR-2.001927

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện

Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020

Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thanh tra huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện

TTHC có số thứ tự 1, mục B.I (lĩnh vực giải quyết khiếu nại), Phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1819/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  Hưng Yên

2

TTR-2.001920

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện

Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020

Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thanh tra huyện

TTHC có số thứ tự 2, mục B.I (lĩnh vực giải quyết khiếu nại), Phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1819/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  Hưng Yên

III

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP

1

TTR-2.001925

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020

Ủy ban nhân dân cấp xã

TTHC mục C.I (lĩnh vực giải quyết khiếu nại), Phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1819/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  Hưng Yên

 

http://11. Quyết đinh TTHC Thanh Tra.doc 11b. DANH MỤC TTHC Thanh Tra.doc

Tin mới nhất

Quyết định công bố Danh mục Thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Xây dựng(12/08/2021 10:16 SA)

Quyết định công bố Danh mục Thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Giáo dục...(12/08/2021 9:23 SA)

Quyết định công bố Danh mục Thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Công thương(12/08/2021 10:06 SA)

Quyết định công bố Danh mục Thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Nông...(12/08/2021 9:48 SA)

Quyết định công bố Danh mục Thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Lao động...(12/08/2021 9:39 SA)

Quyết định công bố Danh mục Thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Tài nguyên...(16/06/2021 9:31 SA)

Quyết định công bố Danh mục Thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Văn hóa...(16/06/2021 10:01 SA)

Quyết định công bố Danh mục Thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Nội vụ(16/06/2021 8:35 SA)