Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019

Đăng ngày 24 - 07 - 2020
100%

Ngày 24/7/2020 UBND huyện Phù Cừ ban hành quyết định số 2617/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019.

 

            Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

          Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

          Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

          Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật ngân sách nhà nước; số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

          Căn cứ Quyết định số 2989/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2017;

          Căn cứ Nghị quyết số 119/NQ-HĐND Kỳ họp thứ Mười-HĐND huyện khóa XIX ngày 21/7/2018 của Hội đồng nhân dân huyện Phù Cừ về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu - chi ngân sách Nhà nước ở địa phương năm 2019;

          Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số   176/TTr-TCKH ngày 22/7/2020.

          UBND huyện ban hành quyết định số 2617/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019.

      Xem chi tiết nội dung quyết định tại đây 

 

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2022(06/04/2022 3:18 CH)

  Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2022(06/01/2022 3:26 CH)

  Dự toán thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn, Thu, chi ngân sách địa phương năm 2022(06/01/2022 3:24 CH)

  Thong bao Cong khai thuyet minh tinh hinh du toan ngan sach huyen 9 thang dau nam 2021(22/10/2021 10:27 SA)

  Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Phù Cừ(20/07/2021 7:25 SA)

  THÔNG BÁO CÔNG KHAI THUYẾT MINH TÌNH HÌNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021(06/07/2021 8:46 SA)

  Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2021(16/04/2021 3:03 CH)

  Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 huyện Phù Cừ(31/12/2019 8:09 SA)