Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 huyện Phù Cừ

Đăng ngày 31 - 12 - 2019
100%

Ngày 31/12/2019 UBND huyện Phù Cừ ban hành Quyết định số 5014/QĐ-UBND về việc Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Phù Cừ

            Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

          Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

          Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

          Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ; số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

          Căn cứ Quyết định số 2868/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2020;

          Căn cứ các Nghị quyết của HĐND huyện Phù Cừ khóa XIX - Kỳ họp thứ Chín ngày 13/12/2019: số 78/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 và số 81/NQ-HĐND về phân bổ ngân sách địa phương năm 2020;

          Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện tại Tờ trình số   304/TTr-TCKH ngày 31/12/2019.

           UBND huyện Phù Cừ ban hành quyết định số 5014/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về việc Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Phù Cừ

          Xem chi tiết nội dung quyết định tại đây 

 

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2022(06/04/2022 3:18 CH)

  Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2022(06/01/2022 3:26 CH)

  Dự toán thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn, Thu, chi ngân sách địa phương năm 2022(06/01/2022 3:24 CH)

  Thong bao Cong khai thuyet minh tinh hinh du toan ngan sach huyen 9 thang dau nam 2021(22/10/2021 10:27 SA)

  Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Phù Cừ(20/07/2021 7:25 SA)

  THÔNG BÁO CÔNG KHAI THUYẾT MINH TÌNH HÌNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021(06/07/2021 8:46 SA)

  Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2021(16/04/2021 3:03 CH)

  Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019(24/07/2020 8:04 SA)