Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 huyện Phù Cừ

Đăng ngày 22 - 01 - 2019
100%

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Phù Cừ.

          Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

          Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

          Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

          Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật ngân sách nhà nước; số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

          Căn cứ Quyết định số 2968/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2019;

          Căn cứ các nghị quyết của Kỳ họp thứ Sáu-HĐND huyện khóa XIX ngày 26/12/2018 của Hội đồng nhân dân huyện Phù Cừ: số 57/NQ-HĐND về Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 và số 58/NQ-HĐND về Phân bổ ngân sách địa phương năm 2019.

           Ngày 22 tháng 1 năm 2019 Ủy ban nhân dân huyện phù cừ ban hành quyết định số 816/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 huyện Phù Cừ.

Xem chi tiết nội dung quyết định tại đây

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Phù Cừ(20/07/2021 7:25 SA)

  THÔNG BÁO CÔNG KHAI THUYẾT MINH TÌNH HÌNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021(06/07/2021 8:46 SA)

  Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2021(16/04/2021 3:03 CH)

  Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019(24/07/2020 8:04 SA)

  Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 huyện Phù Cừ(31/12/2019 8:09 SA)

  Thông báo Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2019(12/04/2019 9:28 SA)

  Hội nghị giao chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước ngành giáo dục năm...(03/01/2019 2:29 CH)

  Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2018(12/10/2018 4:38 CH)