Danh sách các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng Tài nguyên & MT huyện

Đăng ngày 24 - 10 - 2017
100%

Trưởng phòng

Họ và tên: Lê Xuân Mai

Điện thoại liên hệ: 0918991298

Địa chỉ Email:lxmai@hungyen.gov.vn

P. Trưởng phòng

Họ và tên: Trần Thị Nhẫn 

Điện thoại liên hệ: 0915 502 599

Địa chỉ Email: ttnhan@hungyen.gov.vn

P. Trưởng phòng

Họ và tên: Nguyễn Đăng Khôi   

Điện thoại liên hệ: 0912 576 212

Địa chỉ Email: ndkhoi@hungyen.gov.vn

Chuyên viên 

Họ và tên: Trần Thị Thủy

Điện thoại liên hệ:

Địa chỉ Email: ttthuy@hungyen.gov.vn
Chuyên viên 

Họ và tên: Ngô Văn Bắc

Điện thoại liên hệ: 0934 087 086

Địa chỉ Email: nvbac@hungyen.gov.vn
Chuyên viên 

Họ và tên: 

Điện thoại liên hệ: 

Địa chỉ Email:    @hungyen.gov.vn

 

Tin mới nhất