Danh sách các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Phòng Nội vụ huyện

Đăng ngày 24 - 10 - 2017
100%

Trưởng phòng

Họ và tên: Nguyễn Văn An

Số điện thoại:  0982 587 686

Email: nvan.pc@hungyen.gov.vn

 

 

Phó trưởng  phòng

 

Họ và tên: Trần Thị Thủy

Số điện thoại:  0915041888

Email: ttthuy.pc@hungyen.gov.vn
Phó Trưởng phòng

Họ và tên : Trịnh Thị Đà

Số điện thoại: 0969469908

Email: ttda.pc@hungyen.gov,vn

Chuyên Viên

Họ và tên: Nguyễn Văn Hải

Số điện thoại: 0976 012 886

Email: nvhai.pc@hungyen.gov.vn
Chuyên Viên

Họ và tên: Quách Thị Thư

Số điện thoại: 0983 862 504

Email: qtthu.pc@hungyen.gov.vn
Chuyên Viên

Họ và tên: Phạm Thị Thủy

Số điện thoại: 01656 233 740

Email: ptthuy.pc@hungyen.gov.vn
Chuyên viên

Nguyễn Thị Tho

Số điện thoại:

Email:

 

Tin mới nhất