Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND-UBND trực thuộc UBND huyện

Đăng ngày 23 - 10 - 2017
100%

Văn phòng Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện: Là cơ quan tham mưu, tổng hợp cho Uỷ ban nhân dân về hoạt động của Uỷ ban nhân dân; tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân. Văn phòng của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ văn phòng của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; của Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh.

 1. Vị trí và chức năng

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện: Là cơ quan tham mưu, tổng hợp cho Uỷ ban nhân dân về hoạt động của Uỷ ban nhân dân; tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân.

2. Văn phòng của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ văn phòng của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; của Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh.

 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Theo dõi, nắm tình hình hoạt động chung của Uỷ ban nhân dân huyện, tổ chức thu thập và xử lý thông tin đảm bảo phản ánh thường xuyên, kịp thời, chính xác các mặt công tác trong huyện phục vụ công tác lãnh đạo và chỉ đạo của HĐND-UBND huyện.

2. Xây dựng chương trình làm việc và lịch công tác của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, giúp thường trực HĐND và UBND huyện chỉ đạo việc thực hiện chương trình và lịch công tác, chuẩn bị nội dung phục vụ các kỳ họp của HĐND và UBND theo định kỳ.

3. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện trong việc chỉ đạo các ngành, chuẩn bị các đề án, chương trình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương để Uỷ ban nhân dân huyện xem xét quyết định được kịp thời, chính xác. Thẩm định các đề án, chương trình trước khi trình Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt.

 

4. Tổ chức thông báo các nghị quyết, quyết định của HĐND và UBND theo chỉ đạo của Thường trực HĐND, UBND cho các ngành, các cấp và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các xã, thị trấn trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định đó. Thực hiện báo cáo đột xuất, báo cáo công tác tháng, quý, năm và chủ trì, đôn đốc các ngành liên quan chuẩn bị các báo cáo, xây dựng dự thảo các Nghị quyết phục vụ kỳ họp của HĐND và UBND huyện.

5. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện giữ mối quan hệ giữa Uỷ ban nhân dân huyện với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện; tiếp nhận và cùng với các cơ quan chuyên môn tham mưu với Uỷ ban nhân dân huyện giải quyết đơn thư tố cáo khiếu nại thuộc thẩm quyền, chuyển đơn tố cáo đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết, hướng dẫn các tổ chức, công dân nộp đơn khiếu nại, tố cáo đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

6. Quản lý thống nhất việc phát hành, công bố các văn bản của HĐND, UBND, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện ban hành đảm bảo đúng thủ tục, đúng quy định.

7. Thẩm định các văn bản trình Thường trực HĐND-UBND huyện ký.

8. Đảm bảo các điều kiện cần thiết phục vụ cho hoạt động của Thường trực HĐND và UBND huyện. Tổ chức các hội nghị do HĐND, UBND huyện triệu tập. Tổ chức đón tiếp khách và công dân có quan hệ làm việc với Thường trực HĐND và UBND huyện. Tham mưu với Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân huyện làm tốt công tác quản trị hành chính, quản lý và sử dụng tài sản công.

9. Văn phòng HĐND-UBND huyện chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận thực hiện cơ chế “một cửa”) và các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện giao.

10. Hướng dẫn Văn phòng Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện công việc thuộc chức trách, nhiệm vụ của Văn phòng HĐND-UBND.

 

 3. Cơ cấu, tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện gồm: Chánh văn phòng và 02 Phó Chánh văn phòng. 

a) Chánh Văn phòng là người chịu trách nhiệm trước Thường trực HĐND-UBND, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và trước pháp luật về các hoạt động của cơ quan văn phòng; nhiệm vụ của Chánh Văn phòng thực hiện theo Quyết định số 1962/2011/QĐ-UBND ngày 11/8/2011 của Uỷ ban nhân dân huyện về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2011-2016..

b) Phó Chánh văn phòng là người giúp việc cho Chánh văn phòng, được Chánh văn phòng phân công phụ trách và theo dõi một số lĩnh vực công tác cụ thể; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và Pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công. Khi Chánh Văn phòng vắng mặt, một Phó Chánh văn phòng được Chánh Văn phòng uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Văn phòng.

c) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định việc bổ nhiệm Chánh văn phòng, Phó chánh văn phòng theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và theo quy định của Pháp luật.

d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện các chế độ chính sách đối với Chánh văn phòng, Phó chánh văn phòng và cán bộ, công chức văn phòng do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định theo quy định của Pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ hiện hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định.

2. Cơ cấu, tổ chức bộ máy của Văn phòng HĐND-UBND huyện gồm có:

- Chuyên viên phụ trách công tác biên tập, tổng hợp;

- Chuyên viên phụ trách công tác quản trị hành chính;

- Chuyên viên phụ trách công tác văn thư, lưu trữ;

- Chuyên viên thực hiện cơ chế một cửa;

- Chuyên viên phụ trách quản lý mạng;

- Nhân viên phục vụ, bảo vệ cơ quan.

3. Về biên chế

- Biên chế của Văn phòng HĐND-UBND huyện có 9 đến 10 người (Trừ chức danh bầu cử); trình độ đại học từ 7 đến 8 người, trung cấp trở lên từ 1 đến 2 người. Biên chế của Văn phòng HĐND-UBND huyện do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định trong tổng biên chế hành chính của huyện.

- Việc bố trí cán bộ, công chức của Văn phòng phải căn cứ vào vị trí làm việc, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức nhà nước theo quy định.

Tin mới nhất

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường...(06/01/2022 3:07 CH)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của phòng Tư pháp thuộc UBND...(08/12/2021 3:13 CH)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện...(23/11/2021 3:29 CH)

phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên Ủy ban nhân dân huyện(17/08/2021 2:52 CH)

Phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cừ nhiệm kỳ 2016 - 2021(24/10/2017 3:21 CH)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế thuộc UBND huyện(23/10/2017 3:33 CH)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hoá và Thông tin thuộc...(23/10/2017 3:27 CH)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thuộc UBND huyện(23/10/2017 3:24 CH)