Danh sách các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND- UBND huyện

Đăng ngày 23 - 10 - 2017
100%

Chánh văn phòng HĐND –UBND huyện 

Họ và tên: Bùi Ngọc Hướng

Điện thoại liên hệ: 02212 3854.280

Địa chỉ Email:bnhuong@hungyen.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyệ

Họ và tên: Trần Thị Duyên

Điện thoại liên hệ: 02212 3850.600

Địa chỉ Email: ttduyen@hungyen.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện

Họ và tên: Bùi Văn Lý   

Điện thoại liên hệ: 01628.786.220

Địa chỉ Email: bvly@hungyen.gov.vn

Kế Toán 

Họ và tên: Đoàn Thị Hằng

Điện thoại liên hệ: 0815883668

Địa chỉ Email: dthang@hungyen.gov.vn
Chuyên viên biên tập 

Họ và tên: Nguyễn Thị Mai

Điện thoại liên hệ: 01687.126.171

Địa chỉ Email: ntmai@hungyen.gov.vn

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa

Họ và tên: Nguyễn Văn Tú

Điện thoại liên hệ: 0918212285

Địa chỉ Email: nvtu@hungyen.gov.vn
Chuyên viên phụ trách tiếp công dân 

Họ và tên: Nguyễn Thành Chung

Điện thoại liên hệ: 0987.012.283

Địa chỉ Email:ntchung@hungyen.gov.vn

   
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa

Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Anh

Điện thoại liên hệ: 0352822233

Địa chỉ Email: 

   
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa

Họ và tên: Bùi Thị Thanh Xuân 

Điện thoại liên hệ: 0979107530

Địa chỉ Email: bttxuan@hungyen.gov.vn

Cán bộ Văn Thư - Lưu trữ

Họ và tên: Lê Thị Vân Anh   

Điện thoại liên hệ: 0913.578.528

Địa chỉ Email: ltvanh@hungyen.gov.vn
   

 

Tin mới nhất