Error

 
Web Part Error: One of the properties of the Web Part has an incorrect format. Microsoft SharePoint Foundation cannot deserialize the Web Part. Check the format of the properties and try again.

Error Details:
[WebPartPageUserException: One of the properties of the Web Part has an incorrect format. Microsoft SharePoint Foundation cannot deserialize the Web Part. Check the format of the properties and try again.]
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.WebPart.ParseXml(XmlReader reader, Type type, String[] links, SPWeb spWeb)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.WebPart.ParseCompressed(SPWebPartManager manager, XmlNamespaceManager xmlnsManager, Byte[] personal, Byte[] global, String[] links, Type type, SPWeb spWeb)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.BinaryWebPartDeserializer.LoadInitialWebPart()
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.BinaryWebPartDeserializer.Deserialize()
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

[Exception: Cannot create XmlSerializers for this Web Part.]
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.TypeCacheEntry.get_FailedXmlSerializer()
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.TypeCacheEntry.get_XmlSerializer()
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.WebPart.ParseXml(XmlReader reader, Type type, String[] links, SPWeb spWeb)
 STTHọ và tênChức vụĐiện thoại CQĐiện thoại DĐThư điện tử
Expand/Collapse 88;#Lãnh đạo HĐND-UBND huyện Phù Cừ 88;#Lãnh đạo HĐND-UBND huyện Phù Cừ
1Trần Minh Hải Chủ tịch UBND huyện tmhai@hungyen.gov.vn
2Nguyễn Hồng Chuyên Phó chủ tịch UBND huyện nhchuyen@hungyen.gov.vn
3Nguyễn Minh TiếnPhó Chủ tịch UBND huyện nmtien@hungyen.gov.vn
4Nguyễn Thị Bên Phó Chủ tịch HĐND huyện ntben@hungyen.gov.vn
5Hoàng Thị Thu HiềnPhó trưởng Ban Pháp chế HĐND huyệnhtthien@hungyen.gov.vn
6Bùi Ngọc HướngPhó trưởng ban Kinh tế HĐND huyệnbnhuong@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 92;#Văn phòng HĐND-UBND huyện 92;#Văn phòng HĐND-UBND huyện
7Nguyễn Ngọc Minh Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyệnnnminh@hungyen.gov.vn
8Bùi Quang Nam Phó chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện bqnam@hungyen.gov.vn
9Bùi Văn Lý Phó chánh Văn phòng HĐND-UBND huyệnbvly@hungyen.gov.vn
10Trần Thị Duyên Chuyên viên ttduyen@hungyen.gov.vn
11Nguyễn Thị Kiều Oanh Chuyên viên ntkoanh@hungyen.gov.vn
12Nguyễn Thành ChungChuyên viênntchung@hungyen.gov.vn
13Nguyễn Thị MaiChuyên viên ntmai@hungyen.gov.vn
14Lê Thị Vân Anh Văn thư ltvanh@hungyen.gov.vn
15Đỗ Ngọc Tân Chuyên viên dntan@hungyen.gov.vn
16Bùi Thị Thanh Xuân Chuyên viên bttxuan@hungyen.gov.vn
17Nguyễn Thị Tho Chuyên viên nttho.pc@hungyen.gov.vn
18Bùi Hải AnhChuyên viên bhanh@hungyen.gov.vn
19Hoàng Thị LựuVăn Thư htluu@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 93;#Phòng NN & PTNT huyện 93;#Phòng NN & PTNT huyện
20Nguyễn Xuân Thu Trưởng phòngnxthu@hungyen.gov.vn
21Doãn Trung Long Phó trưởng phòng dtlong@hungyen.gov.vn
22Vũ Đình Hiều Phó Trưởng phòngvdhieu@hungyen.gov.vn
23Trịnh Thị Oanh Chuyên viên ttoanh.pc@hungyen.gov.vn
24Trần Nguyên Lượng Chuyên viên tnluong@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 94;#Phòng Kinh tế hạ tầng huyện  94;#Phòng Kinh tế hạ tầng huyện
25Chu Đức Anh Trưởng phòng cdanh@hungyen.gov.vn
26Quách Văn Liễu Phó trưởng phòngqvlieu@hungyen.gov.vn
27Lê Ngọc Trụ Phó Trưởng phònglntru@hungyen.gov.vn
28Nguyễn Trung Kiên Phó trưởng phòng ntkien.pc@hungyen.gov.vn
29Nguyễn Xuân Đạt Chuyên viên nxdat@hungyen.gov.vn
30Đỗ Tuấn Anh chuyên viên dtanh.pc@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 95;#Phòng Tư pháp huyện 95;#Phòng Tư pháp huyện
31Nguyễn Văn Đạt Trưởng phòngnvdat.pc@hungyen.gov.vn
32Trần Thị Thủy Phó trưởng phòngttthuy.pc@hungyen.gov.vn
33Nguyễn Thùy Dương Chuyên viên ntduong@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 96;#Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện  96;#Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
34Vũ Thế Tường Trưởng phòng vttuong@hungyen.gov.vn
35Vũ Thị Phương Phó trưởng phòngvtphuong.pc@hungyen.gov.vn
36Nguyễn Thị Vân Anh Chuyên viênntvanh@hungyen.gov.vn
37Vũ Thị Phương Thảo Chuyên viên vtpthao@hungyen.gov.vn
38Đỗ Thị Hằng Chuyên viên dthang.pc@hungyen.gov.vn
39Phạm Quang Cường Chuyên viên pqcuong@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 97;#Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện 97;#Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện
40Lê Xuân Mai Trưởng phòng lxmai@hungyen.gov.vn
41Trần Thị Nhẫn Phó trưởng phòng ttnhan@hungyen.gov.vn
42Nguyễn Đăng KhôiPhó trưởng phòngndkhoi@hungyen.gov.vn
43Trần Thị ThủyChuyên viên tranthithuy@hungyen.gov.vn
44Ngô Văn Bắc Chuyên viên nvbac@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 98;#Phòng Lao động Thương bình - Xã hội huyện 98;#Phòng Lao động Thương bình - Xã hội huyện
45Nguyễn Thị Minh Hiền Trưởng phòng ntmhhien@hungyen.gov.vn
46Nguyễn Thị Lan Hương Phó trưởng phòng ntlhuong.pc@hungyen.gov.vn
47Ngô Đức Đông Phó trưởng phòngnddong.pc@hungyen.gov.vn
48Phạm Thị Ngọc Chuyên viên ptngoc@hungyen.gov.vn
49Trần Thị HuếChuyên viên tranhue@hungyen.gov.vn
50Đoàn Thị Thu Hằng Chuyên viên dtthang.pc@hungyen.gov.vn
51Nguyễn Thị HoaChuyên viên nthoa.pc@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 99;#Thanh tra huyện 99;#Thanh tra huyện
52Nguyễn Mạnh Tường Chánh Thanh tra nmtuong@hungyen.gov.vn
53Trịnh Thị Thu HằngPhó Chánh Thanh tra ttthhang.pc@hungyen.gov.vn
54Đặng Văn Lưỡng Phó Chánh Thanh tra dvluong@hungyen.gov.vn
55Nguyễn công KiênChuyên viên nckien@hungyen.gov.vn
56Bùi Thị Lương Chuyên viên btluong@hungyen.gov.vn
57Lê Thị Thu Hà Chuyên viênlttha@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 100;#Phòng Văn hóa Thông tin huyện 100;#Phòng Văn hóa Thông tin huyện
58Bùi Đăng Thân Trưởng phòngbdthan@hungyen.gov.vn
59Nguyễn Thị NguyệtPhó trưởng phòngntnguyet.pc@hungyen.gov.vn
60Nguyễn Thị NhànChuyên viên ntnhan.pc@hungyen.gov.vn
61Đặng Thị HuêChuyên viên dthue.pc@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 101;#Phòng Giáo dục & đào tạo huyện  101;#Phòng Giáo dục & đào tạo huyện
62Ngô Đức HàChuyên viên ndha@@hungyen.gov.vn
63Nguyễn Thị Oanh Phó Trưởng phòngntoanh@hungyen.gov.vn
64Vũ Hồng Quân Phó trưởng phòngvhquan@hungyen.gov.vn
65Quách Thị TuyếtChuyên viên qttuyet@hungyen.gov.vn
66Vũ Thị ThượngChuyên viên vtthuong@hungyen.gov.vn
67Hoàng Xuân Hiến Phó trưởng phònghxhien@hungyen.gov.vn
68Nguyễn Phúc BíchChuyên viên npbich@hungyen.gov.vn
69Trần Thị Ánh Chuyên viên ttanh.pc@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 103;#Phòng Nội Vụ huyện 103;#Phòng Nội Vụ huyện
70Nguyễn Văn An Trưởng phòngnvan.pc@hungyen.gov.vn
71Doãn Thị Liên Phó trưởng phòng dtlien.pc@hungyen.gov.vn
72Nguyễn Thị ThịnhPhó trưởng phòng ntthinh@hungyen.gov.vn
73Vũ Thị Tuyến Chuyên viên vttuyen.pc@hungyen.gov.vn
74Nguyễn Văn Hải Chuyên viên nvhai@hungyen.gov.vn
75Quách Thị Thư Chuyên viên nvhai.pc@hungyen.gov.vn
76Phạm Thị ThủyChuyên viên ptthuy.pc@hungyen.gov.vn
77Quách Thị Thư Chuyên viên qtthu@hungyen.gov.vn
°
496 người đang online